Školská rada

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.


Funkce školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Aktuální složení školské rady

  1. Ing. Dušana Buldakova, předsedkyně ŠR (zvolena pedagogickými pracovníky školy)
  2. Dvořák Jaroslav, člen (zvolen pedagogickými pracovníky školy)
  3. Mgr. Popelka Lubomír, člen (zvolen pedagogickými pracovníky)
  4. Dvořák Patrik, člen (zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků)
  5. Dománek Adam, člen (zvolen zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků)
  6. Ekslerová Anna, členka (zvolena zletilými žáky a rodiči nezletilých žáků)
  7. Grois Jan, MBA, člen (navržen RJmK)
  8. Plechatá Blažena, členka (navržena RJmK)
  9. MUDr. Šikýřová Ludmila, členka (navržena RJmK)