Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list
Zdravotní způsobilost: 1, 3, 7a, 19 (informace k číselným označením)


Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách., vedení záznamů o jejich provozu.

Absolvent učebního oboru Strojní mechanik se uplatní ve značném počtu povolání. Uplatní se zejména jako provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Absolvent se může taky uplatnit jako stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.).

Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání svářečských oprávnění v rozsahu základního kurzu pro plamenové svařování (kyslíko-acetylenové) a základního kurzu pro obloukové svařování (obalenou elektrodou a tavicí se elektrodou v aktivním plynu).