Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent najde uplatnění zejména v odvětví kovozpracující výroby, v oblastech výroby strojů a zařízení či ocelových konstrukcí. Žáci se budou moct uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě strojů a zařízení, výrobě zámečnických součástí, výrobků nebo kovových konstrukcí, při opravě a provádění údržby strojů a zařízení, při svařování a řezání materiálů, při obsluze strojních zařízení a provádění renovace strojů a zařízení. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • zhotovit v požadované kvalitě součásti strojů, zařízení a zámečnické výroby
  • provádět opravy a renovace
  • provádět montáž výrobků
  • provádět osazování výrobků v objektech
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
  • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku nebo jeho součástí a zobrazením
  • využívat základní počítačové aplikace
  • orientovat se v základních a pomocných materiálech používaných ve strojírenské výrobě, jejich vlastnostech a možnostech použití