Opravné zkoušky

Na konci ročníku
Opravnou zkoušku koná žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, a to nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Pokud žák neprospěl z více než dvou předmětů, může ředitel povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.


Opravné závěrečné zkoušky formulář
Při neúspěšném vykonání některé z částí závěrečné zkoušky může žák konat opravu nejvýše dvakrát z každé části. Termín opravných zkoušek zveřejní ředitel nejméně dva měsíce předem. Uchazeč oznámí řediteli písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.


Opravné maturitní zkoušky
Hodnocení a podmínky opravných termínů k maturitním zkouškám se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění.