Elektrikář – silnoproud

Kód oboru: 26-51-H/02
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent je po přiměřené době zapracování připraven k výkonu náročných prací na rozvodech elektrické energie a obytných a průmyslových objektech, montáží, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních přístrojů. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko–hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny apod. Dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení. Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • číst technickou dokumentaci, orientovat se v ní
  • provádět opravy a renovace starých elekroinstalací
  • dělat nové rozvody a montáž výrobků
  • provádět osazování výrobků v objektech
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
  • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat graficky formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku a zobrazením
  • využívat základní počítačové aplikace
  • obsluhovat a seřizovat stroje a zařízení používané v oboru a provádět běžnou údržbu nástrojů a zařízení

Žák se závěrečnou zkouškou skládá také zkoušku z vyhlášky 50/78 sb paragraf 5.