Maturity

Maturita se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 177/2009 Sb. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a literatury a z druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden z předmětů cizí jazyk nebo matematika. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších dvou nebo tří povinných zkoušek, které jsou stanoveny RVP. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle RVP a ŠVP včetně formy a témat těchto zkoušek. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.


Informace a termíny ke společné a profilové části maturitních zkoušek pro školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2023/2024

Tematické okruhy k profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky

Nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky

    • cizí jazyk
    • matematika
    • matematika rozšiřující

Ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky