Autoelektrikář

Kód oboru: 26-57-H/01
Určeno pro
: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent najde uplatnění zejména v autoopravárenství se zaměřením na elektrická zařízení motorových vozidel, v autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při obsluze diagnostických zařízení apod. Součástí vzdělávání je i získání řidičského oprávnění skupiny C. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi provádět nejnáročnější opravy elektroinstalace silničních motorových vozidel, popřípadě navrhovat jejich speciální úpravy, samostatně stanovovat pracovní postup oprav apod. Žák je vzděláván tak, aby:

  • vykonával údržbu a opravy elektrotechnického příslušenství motorových vozidel, rozuměl konstrukci a funkci těchto zařízení
  • podle technické dokumentace vyhledal závady vzniklé v provozu a stanovil způsob jejich odstranění
  • používal podle vlastní volby montážní prostředky i měřící a diagnostickou techniku
  • samostatně četl a používal technickou dokumentaci, kreslil náčrty a schémata jednotlivých součástí a elektrotechnických obvodů
  • orientoval se v jednotlivých oblastech elektrotechniky
  • měl přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních
  • měl základní poznatky o materiálech používaných v elektrotechnice, elektrických a elektronických součástkách a obvodech
  • ovládal základní práce ručního zpracování kovů a základní elektroinstalační práce, montážní práce, údržbu na elektrických strojích a zařízeních včetně odstranění jednodušších závad
  • byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem
  • byl schopen vykonávat profesní činnost ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
  • prováděl funkční zkoušky agregátů, popř. jízdní zkoušky opravených vozidel
  • byl schopen vést požadovanou dokumentaci a vypracovat předepsaný záznam o provedené opravě, seřízení apod.