Příjímací řízení

Studijní obor
Přijímací zkouška se skládá z písemné zkoušky z matematiky a z českého jazyka v rozsahu požadavků rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Výsledky přijímacích zkoušek budou hodnoceny bodovým systémem. Uchazeč může dosáhnout max. 50 bodů z matematiky a max. 50 bodů z českého jazyka. Do celkového hodnocení se dále započítávají body za průměrný prospěch dosažený v I. pololetí posledního ročníku základní školy, a to max. 50 bodů. Na přihlášce ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

(aktualizováno 16. 1. 2023)


Učební obory
Přijímací řízení do všech oborů probíhá bez přijímacích zkoušek. Pořadí žáků bude stanoveno podle průměrného prospěchu dosaženého v I. pololetí posledního ročníku základní školy. Při stejném výsledku rozhoduje menší počet horších známek (dostatečných, dobrých,…). Ostatním bude alternativně nabídnut některý z ostatních učebních oborů. Podmínkou zahájení vzdělávání je ukončení povinné školní docházky, popřípadě úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Na přihlášce ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

(aktualizováno 16. 1. 2023)