Tesař

Kód oboru: 36-64-H/01
Určeno pro: absolventy základních škol
Forma vzdělání: denní
Délka vzdělání: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list


Absolvent se po příslušné praxi uplatní ve stavebních firmách. Bude schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách např. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení apod.). Seznámí se také se základními činnostmi souvisejících oborů pokrývač a klempíř. Absolvent si vytvoří základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • číst technickou dokumentaci staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty a výkresy tesařských konstrukcí s použitím materiálových a technických norem
  • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu
  • ručně opracovat a strojně obrábět dřevo
  • volit správný technologický a pracovní postup tesařských prací podle prováděcích výkresů
  • provádět základní tesařské práce – rozměřovat, zakládat, vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, adaptovat narušené tesařské konstrukce
  • rozeznat vady dřeva
  • volit vhodné ochranné prostředky proti biotickým škůdcům dřeva a povětrnostním vlivům a požáru